2. pražská konference
věnovaná odkazu
Otto Fenichela

Psychická změna
jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017

Přednášky

25

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku

Přednášející: Jefim Fištejn

Na rozdíl od xenofobie antisemitismus není strachem z cizího, ale historicky podmíněným nebo metafyzicky daným uspořádáním západní civilizace, v němž role univerzálního viníka je svěřena židovskému národu. Všeobecný scapegoating je podmíněn dostatečnou životaschopností národního společenství a jeho adaptivitou k nejrůznějším podmínkám. Právě tak je třeba chápat pojem „vyvolenosti“ – nikoli jako vyvolenost k panování, nýbrž k převzetí role univerzálního viníka.

Stáhnout přednášku

25

říj 2015

Zlý, šílený a funkční. Kolik je antisemitismů? Jeden nebo mnoho?

Přednášející: Eran J. Rolnik

Hrůzy holocaustu způsobily, že máme problém vnímat antisemitismus diferencovaně a rozlišovat mezi různými formami rasismu. Tato přednáška chce dokázat, že psychoanalytické studie, které všechny formy antisemitismu považují za potenciálně vražedné, se vystavují nebezpečí, že k mnohotvárným nevědomým determinantům této specifické formy mentálního fungování zaujmou defenzivní a negující postoj. Analytická praxe nás přitom učí vnímat archaické obranné

Stáhnout přednášku

25

říj 2015

Zpětný úder. Jak se přeživší začne podobat pachateli. O konceptu identifikace s agresorem

Přednášející: Elisabeth Brainin, Samy Teicher

Rádi bychom zde znovu prozkoumali koncept identifikace s agresorem. Tento koncept býval a dodnes je aplikován na jedince přeživší pohromu způsobenou člověkem. Kromě toho ovšem obsadil ústřední místo ve starších i zcela nových studiích lidí přeživších nacistický teror. Po krátkém shrnutí konceptu, jeho historie i různých způsobů, jak byl chápán a definován, se budeme zabývat otázkou,

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku

Přednášející: Josef Fulka

Příspěvek je reakcí na přednášky J. Jakubů a J. Sokola. Navazuje na motivy, které oba přednášející nastínili: otázku psychoanalýzy a odpovědnosti, statusu nevědomí a otázku komunikace mezi kulturami. Všechny tyto problémy vztahuje k tematice násilí a krutosti (zejména s pomocí distinkcí, které navrhuje E. Balibar), která, jak se autorovi zdá, představuje jakýsi svorník, díky kterému se všechny

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Několik poznámek k pojetí cizího v psychoanalýze: cizinec v mém nitru

Přednášející: Jiří Jakubů

Freudův objev nevědomí  – neznámého a cizího v nás – zásadně ovlivnil identitu moderního člověka.  Ztráta suverenity vědomé mysli neznamenala jen změnu v porozumění duševní nemoci, ale i lidské subjektivity. O strachu z cizího lze uvažovat z různých perspektiv: jako o evoluční, instinktuální danosti, jako o sociálním fenoménu, vyprovokovaném politickými a ekonomickými podmínkami anebo ho lze pojímat

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Jiný, cizí, nebezpečný?

Přednášející: Jan Sokol

Napětí mezi touhou po individualizaci a osobním rozvoji každého člověka a na druhé straně rostoucí závislostí na stále větších společenstvích provází člověka patrně odjakživa, v moderních společnostech s jejich obrovitými rozměry a prostředky však může vybuchovat v děsivých střetech. Globalizace postupuje rychle a jaksi přes naše hlavy a na ní se zakládá naše bohatství i

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku: Psychický domov, bezdomovectví

Přednášející: Václav Mikota

Diskusní příspěvek vychází z pohledu Rogera Kennedyho na pojem „heimliche-unheimliche“. Autor zážitek děsu a závratě, „Unheimliche“ přirovnává ke „stavu primálního vytěsnění“ v pojetí Kinstona a Cohena (1988), k zážitku „psychické díry v mysli“, neboli „chybění psychické reprezentace pro danou zkušenost“. Autor se věnuje tomu, jak se jednotlivé stavy mysli (otevřený stav, neurotický stav, objektně-narcistický stav a stav

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Snášení cizinců, “čí je to domov?”

Přednášející: Sverre Varvin

Zprávy o narůstající xenofobii (anti-semitismu, proti-muslimské sentimenty) v Evropě doprovázené masivní propagandou, jež dává průchod úzkostem a strachům, často vychází z primitivní úrovně skupinové mysli, která se lehce dává do pohybu během krizí. Pozitivnější změny vůči cizinců na osobní a vztahové rovině charakterizované hlubšími a dlouhodobějšími změnami ve společnosti jsou však pomalejší a méně viditelné. Ve své

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Snášení cizinců

Přednášející: Roger Kennedy

Pokusím se ukázat, že za mnoha předsudky a netolerantními postoji k cizincům stojí strach ze ztráty domova, nebo radikálněji strach ze ztráty psychické struktury, která utváří nejvnitřnější jádro naší identity – „psychický domov“. Základní strach z vytlačení z našeho cenného a nejistého pocitu duševního domova cizinci dokáže rozdělovat společenství a také vést k diskriminaci těch, kteří vypadají odlišně.

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku: Psychická jinakost – přechodové stavy nebo opevnění

Přednášející: Eva Dubska Papiasvili

Ve svém diskusním příspěvku a v  návaznosti  na klinické ukázky z přednášek dr. Šebka a dr. Steina představuje dr. Papiasvili z vývojového a dynamického hlediska přechodové stavy nejistoty, znepokojivé tísně a cizosti, které jsou nedílnou součástí lidského bytí. Porovnává je s psychickým oddálením,  které je vlastní protifobické psychické struktuře a které  vyjadřuje vnitřní  diskontinuitu a odcizení.

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Základní nejistota a totalitní objekty

Přednášející: Michael Šebek

Existuje základní nejistota, klinicky pozorovatelná v tísnivých pocitech a prázdnotě mysli pacienta, obvykle hned na začátku sese nebo také v průběhu sese, což někdy vede k vědomému přání silného, spásného objektu projikovaného na analytika. Základní nejistota je částí trans-subjektivního psychického světa, je to archaická převážně nevědomá oblast psychiky pociťující osamocenost uprostřed  nepředvídatelných a mocných přírodních a sociálních

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Odcizení

Přednášející: Yehoyakim Stein

U pacientů, které budu prezentovat, je odcizení způsobem života. Oba žijí, každý svým vlastním způsobem, in limbo. Nepatří do tohoto světa, nepatří jiným lidem a v mnoha ohledech nepatří ani sami sobě. Představují odcizení nepsychotických osobností. V jejich fantaziích žijí v monstrózním světě, proti kterému musí chránit. Žijí s permanentním pocitem hrozící katastrofy. Oba mají hrůzu z žen. Jeden z nich

Stáhnout přednášku

23

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku

Přednášející: Adrienne Harris

V diskusi si všímám souvislostí, které Faimberg ,v odkazu k Fenichelovým úvahám a na základě vlastní zkušenosti, nachází mezi narcistickými poruchami a totalitními režimy. Problematiku fašismu a totalitních režimů nelze celkově vysvětlit s odkazem na problematiku zla a perverze jakožto jejich primárního zdroje, neboť je ve skutečnosti čímsi mnohem hrozivějším; celkovým zhroucením podmínek, ve kterých je myšlení možné.  Věnuji

Stáhnout přednášku

23

říj 2015

Bezmocnost a psychoanalytikův boj s jejím zakoušením

Přednášející: Axel Hoffer

Bezmocnost je podle mě primárním, často nesnesitelným pocitem. Stojí v pozadí dalších těžko snesitelných pocitů, které zintenzivňuje. Bývá to předjímání pocitů bezmoci, které tvoří základ strachu z cizího, antisemitismu a zkušenosti „něčeho tísnivého“. V psychoanalýze čelí bezmocnosti analytik i pacient, a aby se jí vyhnuli, uchylují se oba a mnohdy výrazně k obranám. Intenzita tohoto zápolení si zaslouží pojmenování

Stáhnout přenášku

23

říj 2015

Pocta Fenichelovu odkazu

Přednášející: Haydée Faimberg

Podle mého názoru Fenichelovo dědictví (ať už rozpoznané nebo ne) prostupuje za obsah toho, co řekl. Přinesl způsob myšlení o psychoanalytických problémech, který je znovu propojil s fundamentálními otázkami. Potenciál autorových prací je v navození nových myšlenek u dnešních čtenářů (a doufejme, že i u těch budoucích). Mohlo se stát, že jsme obdrželi Fenichelův odkaz ne zcela

Stáhnout přednášku

23

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku

Přednášející: Ilany Kogan

Tento příspěvek popisuje vztah Otto Fenichela vztah k pražské psychoanalytické skupině a jeho historické pozadí. Zkoumá hlavní Fenichelovy myšlenky (1937) o antisemitismu, vycházející z dobového kontextu a Bohleberovy (2015) úvahy o antisemitismu v nacistickém Německu z pohledu doby dnešní. V samotném závěru jsou představeny mé vlastní úvahy o znovuoživení antisemitismu v Evropě a o vlivu,

Stáhnout přednášku

23

říj 2015

Několik poznámek k Teorii antisemitismu u Otto Fenichela.

Přednášející: Werner Bohleber

Přednáška pojednává o Fenichelově pojetí antisemitismu jako sociálního fenoménu. Fenichel analyzoval historicko-materialistický základ ideologií antisemitismu. Psychologicky ambivalentní vnímání cizosti Židů pro něho představuje jádro jeho analýzy antisemitismu. Fenichel se odvolává na antisemitismus v carském Rusku a bere ho ve svých vysvětleních za příklad. Takový model nicméně není vhodný pro porozumění rasistického antisemitismu Národního socialismu. K

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partner

Ministerstvo kultury ČR

Konference se koná pod osobní záštitou pana Daniela Hermana, ministra kultury ČR